Przejdź do strony startowej Napisz e-mail
Kancelaria Prawnicza Ryszard Berkowski Radca Prawny

O KANCELARII

Kancelaria Prawnicza świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie będącym osobami prawnymi.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców obejmującej w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe.

Specjalizacja szczególna z zakresu:

  1) prawa budowlanego,
  2) prawa administracyjnego,
  3) prawa gospodarczego,
  4) prawa upadłościowego i naprawczego,
  5) obsługi prawnej zamówień publicznych,
  6) prowadzenia spraw związanych z programowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji,
  7) doradztwa prawnego z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

Kancelaria współpracuje ze specjalistami z wielu dziedzin prawa, rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi sądowymi oraz biegłymi rewidentami.

Kancelaria posiada również bogate doświadczenia w zakresie obsługi prawnej:

  • procesu prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych,
  • procesu likwidacji, restrukturyzacji oraz przekształceń organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz osób prawnych, a w szczególności spółek prawa handlowego,
  • zakładów opieki zdrowotnej,
  • państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Kancelarię prowadzi radca prawny Ryszard Berkowski, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie w dniu 9 listopada 1982 r.

Od 1991 r. po złożeniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Przekształceń Własnościowych prowadził i nadzorował osobiście procesy likwidacji, prywatyzacji i restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw państwowych z terenu byłego województwa koszalińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego, a także związków komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej. Jako syndyk prowadził procesy upadłościowe upadłych przedsiębiorców.

Kancelaria działa od 12 listopada 1990 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.


Wykonał - Wi-komp